Předměty, studijní blok

 

Úvodní informace k přehledu předmětů:

Všechny předměty jsou v rozsahu 2+0 / 5 kreditů.
U všech předmětů se předpokládá další samostudium (minimálně v rozsahu 0+2).
Všechny předměty jsou zakončeny zkouškou.

Obligatorní oborový předmět Pokroky v biomedicínském inženýrství je povinný pro všechny studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Tento předmět bude probíhat  od akademického roku 2008/2009 a dále vždy v zimním semestru. Předmět bude probíhat kontaktní formou v prostorách FBMI v Kladně.

Všechny ostatní (volitelné) předměty budou probíhat kontaktní formou, pokud se na ně přihlásí alespoň 5 studentů; v opačném případě budou probíhat formou kontrolovaného samostudia (některé předměty zajišťované na externích pracovištích mohou mít toto pravidlo odlišné).

Kromě předmětů uvedených v následujícím seznamu si student může zapsat libovolný předmět doktorského studia následujících fakult:

  • všechny fakulty ČVUT
  • Univerzita Karlova: 1. LF, 2. LF, 3. LF
  • VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Tato možnost platí pouze v případě, pokud školitel daný předmět doporučí a v nabídce FBMI se obdobný předmět nenachází.

Posluchačům, kteří některý předmět absolvovali v rámci bakalářského nebo magisterského studia, se jeho absolvování neuznává a musí si v rámci doktorského studia vybrat jiné předměty.

 

OBLIGATORNÍ OBOROVÝ PŘEDMĚT

 

Pokroky v biomedicínském inženýrství 2016/17 - informace o předmětu

Pracoviště: 17110 – Katedra biomedicínské techniky
Garant: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Výuka předmětu Pokroky v biomedicínském inženýrství začíná:
10. 10. 2016 a poté vždy každé pondělí od 17:00 hod. do 18:40 hod., č.m. 616 (6. patro)

 

 

 

datum

Název

přednášející

1.

10.10.

Chytré nanostruktury pro biomedicínské aplikace


doc. Fojtík

2.

17.10.

Aplikace laserových tenkých vrstev v lékařství na FBMI ČVUT

prof. Jelínek

3.

24.10.

Současné trendy vývoje zobrazovacích systémů v lékařství          ( úvod, přehled, UZV, ZSL, AJ )

 doc. Hozman

4.

31.10.

 Optické metody pro diagnostiku v medicíně (soubor 1, soubor 2)

 prof. Nesládek

5.

7.11.

 Nové požadavky na výzkumné studie a publikace zahrnující klinický výzkum (soubory 1, 2, 3, 4 )

prof. Roubík

14.11.

-

 -   

6.

21.11.

 Perspektivní aplikace mikrovlnných technologií v lékařské diagnostice a terapii

   prof. Vrba 

7.

28.11.

Skluz gastrointestinálním toboganem: telemetrie trávicí motility (materiály zaslány elektronicky)

 prof. Kučera 

8.

5.12.

Možnosti využití mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice

doc. Tyšler   

9.

12.12.

Využití biotelemetrických systémů v medicíně

dr. Smrčka 

10.

19.12.

Elektromagnetické záření a jeho využití v medicíně

prof. Rosina   

11.

12.

13.

9.1.2017

16.1.2017

23.1.2017

HTA - hodnocení zdravotnických technologií

Škálováni v biomechanice - od Gallilea po OpenSim

Rozvoj biomedicínského inženýrství

doc. Rogalewicz  

prof. Daniel

prof. Kneppo

 

 

 

   

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Úplný seznam a podrobnější informace je možné najít na následujícím místě -Vyučované doktorské předměty.