Přijímací řízení

 

 

Mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (tzv. 2. kolo) proběhne 14. 9. 2017 pro bakalářské studijní obory a 21. 9. 2017 pro studijní obory navazující magisterské. Všechny ostatní termíny, podmínky a podrobnosti, včetně upřesnění, kterých konkrétních oborů se "2. kolo" bude týkat, budou vyhlášeny na základě výsledků přijímacího řízení v řádném termínu a jeho uzavření - tj. cca na konci června 2017.

 

 

 

 

Přijímací řízení do akademického roku 2017/2018

 

Informace o přijímacím řízení v červnu 2017

Bakalářské studijní obory

Obory Biomedicínský technik v kombinované formě studia a Biomedicínská informatika v kombinované formě studia se pro malý počet uchazečů neotevírají.

Ve všech bakalářských studijních oborech (kromě dvou výše jmenovaných neotevřených) budou všichni uchazeči, kteří doložili v přihlášce průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium nejvýše 1,50 a kteří dodají nejpozději do pondělí 19. 6. 2017 do 13:00 hodin na studijní oddělení ověřenou kopii maturitního vysvědčení, přijati bez přijímací zkoušky.

Ostatní uchazeči se musí dostavit k písemné přijímací zkoušce. Přijímací zkoušky probíhají v těchto dnech:

Úterý 20. června 2017 Fyzioterapie

Středa 21. června 2017 Plánování a řízení krizových situací (prezenční i kombinovaná forma studia)

Čtvrtek 22. června 2017 Zdravotnický záchranář, Zdravotní laborant, Radiologický asistent

Pátek 23. června 2017 Biomedicínský technik, Biomedicínská informatika, Optika a optometrie, Informační a komunikační technologie v lékařství

Výše uvedené termíny jsou pro jednotlivé obory v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca na konci dubna 2017 každému uchazeči zvlášť.

 

Navazující magisterské studijní obory

Všechny navazující magisterské obory ve všech formách studia se otevírají.

Uchazeči, kteří doložili v přihlášce aritmetický průměr za všechny semestry předchozího studia (u nedokončených studií mimo letního semestru 2016/2017) viz níže dle oboru a kteří dodají nejpozději do pondělí 26. 6. 2017 do 13:00 hodin na studijní oddělení ověřenou kopii diplomu s dodatkem k diplomu nebo potvrzení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky s výpisem vykonaných zkoušek za studium, budou přijati bez přijímací zkoušky.

Aritmetický průměr za všechny semestry předchozího studia (u nedokončených studií mimo letního semestru 2016/2017) pro přijetí bez přijímací zkoušky:

Civilní nouzové plánování – prezenční forma studia:1,46 (11 uchazečů)

Civilní nouzové plánování – kombinovaná forma studia: 1,36 (15 uchazečů)

Přístroje a metody pro biomedicínu: 1,50 (10  uchazečů)

Biomedicínský inženýr: 1,50 (7  uchazečů)

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví – prezenční forma studia: 1,45 (15 uchazečů)

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví – kombinovaná forma studia: 1,50 (7  uchazečů)

Přijímací zkoušky probíhají v těchto dnech:

Úterý 27. června 2017 Civilní nouzové plánování (prezenční i kombinovaná forma studia)

Středa 28. června 2017 Přístroje a metody pro biomedicínu, Biomedicínský inženýr, Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma studia)

 Výše uvedené termíny jsou pro jednotlivé obory v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca na začátku května 2017 každému uchazeči zvlášť.

   

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 na FBMI ČVUT – přihlášky do 31.3.2017
 
Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)
Forma výuky
Jazyk výuky
Popis oboru
Podmínky PŘ
Elektronická přihláška
Handicap
Starší testy
Pozn.
***
Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)
Biomedicínský technik
(studijní obor BMT)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor,  potvrzení KFS
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
prezenční
RJ
NA
NA
samoplátci
Optika a optometrie
(studijní obor OPT)
prezenční
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
Biomedicínská informatika
(studijní obor BMI)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
Informační a komunikační technologie v lékařství
(studijní obor ICTM)
prezenční (PFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
 
***
Specializace ve zdravotnictví (studijní program SVZ)
Fyzioterapie
(studijní obor FZT)
prezenční
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
Radiologický asistent
(studijní obor RA)
prezenční
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
Zdravotnický záchranář
(studijní obor ZZ)
prezenční
ČJ
 
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
Zdravotní laborant
(studijní obor ZL)
prezenční
ČJ
okruhy CHEM+BIO,
zdrav. obor
***
Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)
Plánování a řízení krizových situací
(studijní obor PŘKS)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
 
Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)
Forma výuky
Jazyk výuky
Popis oboru
Podmínky PŘ
Elektronická přihláška
Handicap
Starší testy
Pozn.
***
Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)
Biomedicínský inženýr
(studijní obor BME)
prezenční
ČJ
zdrav. obor
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
prezenční
RJ
NA
NA
samoplátci
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
(studijní obor SIPZ)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
prezenční
RJ
NA
NA
samoplátci
Přístroje a metody pro biomedicínu
(studijní obor PMB)
prezenční
ČJ
 
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
***
Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)
Civilní nouzové plánování
(studijní obor CNP)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ

 

 
Vysvětlivky:
Forma výuky – prezenční forma (výuka probíhá po celý týden jako přednášky, cvičení – semináře, laboratoře, praxe atd.), kombinovaná forma (určena pouze pro již pracující v oboru a nebo s jistou praxí, výuka probíhá typicky jeden či dva dny v týdnu a to Pá, So, studenti se připravují z tak zvaných studijních opor, forma výuky jsou konzultace, soustředění, samostudium)
Podmínky PŘ – podmínky přijímacího řízení, způsob podání přihlášky, veškeré informace o přijímacím řízení apod.
Handicap – pokud má uchazeč jakýkoli handicap (zdravotní a jiná postižení), včetně tzv. specifických poruch učení (SPU), je třeba kontaktovat  centrum ELSA ČVUT.  
Starší testy – odkaz na zprávy z přijímacích řízení a testy s výsledky z minulých let
Zdravotnický obor – jedná se o obory, které získaly tzv. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-souhlasnych-stanovisek_4386_2103_3.html ) podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění (absolventi mohou po registraci na http://www.nconzo.cz/web/guest/home nastoupit jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnickém zařízení)
NA – not applicable (nelze aplikovat)
Vzory formulářů pro potvrzení zaměstnání, a nebo praxe pro kombinovanou formu studia (označeno jako potvrzení KFS)
samoplátci -studium v cizím jazyce si student hradí sám, výše školného je stanovena přílohou č. 7 statutu ČVUT