Bakalářské práce

BP v akademickém roce 2016/2017

Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství jsou studenti Bc. studijního programu povinni vybrat si téma bakalářské práce během období výuky zimního semestru ve 3. ročníku. Výjimku tvoří výběr tématu bakalářské práce na oboru Biomedicínský technik, kde je vyžadována návaznost na týmový projekt a proto je výběr tématu studentům posunut  do konce měsíce ledna daného akademického roku. Další výjimku tvoří studenti oboru Zdravotní laborant, kteří jsou povinni vybrat si téma bakalářské práce do konce zkouškového období letního semestru 2. ročníku.

Pro akademický rok 2016/2017 tedy platí, že téma bakalářské práce si student musí vybrat od 1. 10. 2016 do 13. 1. 2017! Studenti oboru BMT si musí vybrat téma bakalářské práce do 31. 1. 2017! Studenti 2. ročníku oboru ZL studující tento ročník  v akademickém roce 2015/2016  si musí vybrat téma bakalářské práce do 16. 9. 2016, studenti 2. ročníku oboru ZL  studující tento ročník v akademickém roce roce 2016/2017 si musí vybrat téma bakalářské práce do 15. 9. 2017!

Datum odevzdání bakalářské práce (platí i pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ  v akademickém roce 2015/2016): 19. 5. 2017 do 15 hodin.

Datum odevzdání přepracované, doplněné či nové bakalářské práce pro opravný termín SZZ (platí pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ v červnu 2017): 18. 8. 2017 do 15 hodin.

Student je povinen odevzdat bakalářskou práci v termínech stanovených časovým plánem příslušného akademického roku (viz výše). Pokud student ve stanoveném termínu bakalářskou práci bez omluvy neodevzdá, nebo jeho omluva není přijata, je klasifikován stupněm „nevyhověl“. Omluva se předkládá děkanovi fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) s vyjádřením vedoucího katedry, která garantuje daný studijní obor.

Student si zapisuje bakalářskou práci jako předmět v semestru, v němž předpokládá ukončení studia. Zápočet za bakalářskou práci, která splňuje veškeré formální náležitosti, uděluje vedoucí práce (ve výjimečných případech, např. nepřítomnost z důvodu nemoci, služební cesty apod. a v případě externích vedoucích garant oboru, jeho zástupce, vedoucí katedry garantující studijní obor nebo jeho zástupce). Tento zápočet musí být zapsán v KOSu a na základě tohoto zápisu může sekretariát oborové katedry přijmout bakalářskou práci. Přičemž platí zásada, že u externích vedoucích musí být zapsán zápočet do KOSu na základě jeho sdělení sekretariátem oborové katedry. V případě nepřítomnosti vedoucího práce (externisty) nebo neobdržení vyjádření, posuzuje formální náležitosti garant oboru, jeho zástupce, anebo vedoucí oborové katedry a na základě toho je udělen či neudělen zápočet do KOSu. Současně platí zásada, že úroveň zpracování nesmí být podmíněna udělením, či neudělením zápočtu. Kvalita zpracování je hodnocena výhradně posudky a to vedoucího a oponenta. Student, který obdržel v rámci obou posudků hodnocení F má právo takovou práci obhajovat.

Student musí odevzdat bakalářskou práci v tištěné i elektronické podobě.

Tištěná verze: každá práce se odevzdává v určeném termínu na sekretariátu oborové katedry v době od 8 do 15 hodin ve dvou svázaných výtiscích včetně dvou CD ROM nebo DVD (vložené ve vlepené obálce na vnitřní straně zadních desek), na kterých bude uloženo 5 níže uvedených souborů ve formátu pdf:

1) klíčová slova (čj i aj)

2) abstrakt česky

3) abstrakt anglicky

4)  naskenované zadání bakalářské práce

5) kompletní bakalářská práce

Elektronická verze: studenti odevzdávají bakalářskou práci v elektronické verzi do 24.00 hodin dne uvedeného jako termín pro odevzdání těchto prací v časovém plánu akademického roku FBMI (viz výše) v systému PROJECTS (http://projects.fbmi.cvut.cz/). Postup vložení bakalářské práce do systému PROJECTS je uveden zde. Do tohoto termínu lze nahrát opakovaně upravenou elektronickou verzi. Původní soubor se pouze přepíše. Elektronická verze práce musí být přesnou kopií tištěné verze, která byla odevzdána (viz prohlášení studenta v rámci bakalářské práce). Elektronická verze práce musí obsahovat naskenované zadání práce, případně přílohy a odevzdává se jako soubor PDF nebo ZIP, pokud jsou součástí rozsáhlejší přílohy. Standardní limit jednoho souboru je do 100 MB.  Zásady pro pojmenování souborů jsou uvedeny v PŘÍKAZU DĚKANA  č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech.V případě větších příloh je třeba kontaktovat podporu na projects@fbmi.cvut.cz.

Kromě nahraného souboru s bakalářskou prací, je povinné v PROJECTS vyplnit kolonky:

klíčová slova v ČJ

klíčová slova v AJ

abstrakt práce v ČJ

abstrakt práce v AJ

vybrat jazyk práce

V systému PROJECTS je také uveden nález ze systému THESES a to nejpozději se zveřejněním posudků (viz Příkaz děkana č. 2/2013). Detailní pokyny jsou sděleny studentům elektronickou poštou.

Student vypracovává bakalářskou práci v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. V případě vypracování práce v jazyce anglickém obsahuje práce zadání v českém a anglickém jazyce.

Po úspěšném absolvování státní závěrečné zkoušky obdrží vedoucí práce jeden výtisk bakalářské práce s kopií zadání, druhý výtisk bude uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny. Na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/diplomky je udržována aktuální databáze obhájených bakalářských prací (viz vysokoškolský zákon).

Studentovi řešícímu téma bakalářské práce zadané externím pracovištěm může být  přidělen vedoucí bakalářské práce z akademických pracovníků FBMI a externí odborník bude konzultantem. Oborová katedra může rozhodnout, že externí odborník může být přímo vedoucím práce.

 Zadání bakalářské práce obdrží student na sekretariátu oborové katedry na předepsaném formuláři nejpozději na začátku semestru(typicky během 1. týdne letního semestru 3. ročníku), ve kterém si student zapsal bakalářskou práci jako předmět. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů. Studenti oboru ZL obdrží zadání bakalářské práce na začátku zimního semestru 3. ročníku (typicky během 1. týdne zimního semestru). Platnost zadání práce u oboru ZL je omezena na dobu 4 následujících semestrů. Studenti oboru BMT obdrží zadání bakalářské práce nejpozději během měsíce února. Na zadání bakalářské  práce je uvedena položka "Platnost zadání do": podle výše uvedeného pravidla. Termín konání SZZ se na zadání bakalářské práce neuvádí.

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou pro studenty uvedeny na https://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

Dalším důležitým dokumentem je:

Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

  Důležité UPOZORNĚNÍ!

Z hlediska formálních náležitostí pro úpravu bakalářských prací platí doporučení v rámci ČVUT, které je společně s ostatními dokumenty k dispozici na https://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Vzhledem k tomu, že na oboru Fyzioterapie jsou některé bakalářské práce vypracovány formou kazuistik, bylo třeba pro tento druh prací vypracovat zvláštní pokyny, které mají studenti k dispozici zde

Ve vztahu k výše uvedeným doporučujícm dokumentům jsou pro bakalářské práce na všech oborech FBMI ČVUT uvedeny upřesňující pokyny:

  • z hlediska odevzdávání elektronické přílohy práce budou studenti odevzdávat na CD ROM nebo DVD naskenované zadání bakalářské práce, protože je nutné, aby oponenti i při obdržení pouze elektronické verze měli k dispozici zadání práce,
  • při vypracování bakalářské práce v anglickém jazyce musí být v práci jak česká, tak i anglická verze zadání,
  • každá práce musí v úvodu obsahovat cíl/e práce v souladu se zadáním práce,
  • z hlediska okrajů se budou ve všech pracích používat okraje 25mm u všech okrajů plus 1 cm u hřbetu práce (levá strana).
  • rozsah bakalářské práce se stanovuje na min. 40 stran (počet stran od obsahu práce po seznam příloh, přílohy se již do rozsahu nepočítají),
  • vzory desek, dalších stránek a prohlášení jsou uvedeny zde, ražba textu na deskách může být jakýmkoliv písmem, kterým disponuje příslušné copycentrum (většina copycenter disponuje jednou raznicí s jedním typem písma, případně používají potisk),
  • logo ČVUT smí být použito pouze takové, které je uvedeno na www stránce https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual - a podle pokynů uvedených v PŘÍKAZU REKTORA č. 4/2016 k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT,
  • všechny stránky musí mít jednostranný tisk a jsou svázány nerozebíratelnou vazbou,
  • kromě toho je vyžadován potisk hřbetu, pokud to vazba umožňuje a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce (bakalářská prcáe), viz vzor,
  • tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro bakalářské práce odevzdávané od 19. 5. 2017 a dále.

 - Příkaz děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních  programech.

Šablona pro psaní bakalářské práce určená pro bakalářský studijní obor (BMT) garantovaný katedrou biomedicínské techniky (prezenční i kombinovaná forma studia) je uvedena zde

Šablona pro psaní bakalářské práce určená pro bakalářské studijní obory (RA, ZL, FZT, ZZ, PŘKS) garantované katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (prezenční i kombinovaná forma studia) je uvedena zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.